Onder leiding van Elias Voorhaar komen leden van de vereniging "Internos" in een protestvergadering bijeen. Het overleg wordt gehouden in de melksalon "Overtoom", in de Jan Pieter Heijestraat.

De hoog oplopende ruzie tussen het bestuur en de leden van Internos leidde - nog diezelfde dag - tot de oprichting van a.kc.Victoria. 

Het eerste bestuur bestond uit; de in 1954 overleden Theo Baart - 1e voorzitter van Victoria - (1919 t/m 1936), Elias Voorhaar (secretaris) en Els Boer (penningmeesteresse)

 

In de Victoria omroep rond het 60-jarig bestaan, beschreef oud-lid van de vereniging Hans W. Dammers de eerste voorzitter van Victoria als volgt: "Theo Baart (1901 - 1954) wilde een opvoedend voorbeeld zijn voor de werkende jeugd, onder meer door het bijbrengen van kunst en muziek. Daarom maakte hij ons allemaal lid van de Amsterdamsche Kunstkring. Op een verregende zondag ging Theo met ons naar een concert, schouwburg of museum. Ook richtte hij de boekhouding van Victoria tabellarisch in. Verder voerde Theo Baart een fanatieke strijd voor geheel-onthouding (art. 4) van alcohol-gebruik"

Tot slot "Hij was zelf geen korfballer maar een goed en enthousiast leider."

 

Jan Vogel componeert de muziek voor het clublied van de A.K.C.Victoria: publicatie 12 december 1919.

De tekst getiteld "Uit vriendschapsbanden voort gesproten"werd geschreven door  Herman G.C. Fresen.

 

In de beginperiode speelde Victoria korte tijd op een speelveld in de Boorstraat  (Amsterdam-Noord).

Voor het einde van 1920 kreeg de club een speelveld aangewezen aan de Fazantenweg, ook in Amsterdam-Noord. Op zondagmorgen van 9 tot 11 uur mocht Victoria van dit terrein gebruik maken.

Na het Parkschouwburgterrein, het veld van de ijsclub op het Museumplein en de Zuidelijke Wandelweg (1929), belandde Victoria zo rond 1933 op de Schagerlaan. 

Voor het eerst sinds de oprichting beschikte de vereniging over een veld dat niet gedeeld hoefde te worden met andere verenigingen.

Op dit terrein werd door leden een clubhuis gebouwd; een luxe voor die tijd. Onder leiding van Arend Linders kwam de bouw tot stand. Anton Meijerink en Jan Liefeld besteden al hun vrije tijd aan het timmerwerk, terwijl de latere voorzitter Cor Croes het loodgieterswerk voor zijn rekening nam.

 

Henk Moné (  - ), hanteerde de voorzittershamer in 1936, het jaar dat Piet Hartog -de latere voorzitter -zich als lid aanmeldde. Piet omschreef Henk Moné als volgt: ""Een bijzonder bekwaam man, een idealist, die ook na zijn Victoriatijd nog vele jaren - van zijn helaas te korte leven - heeft gewijd aan de belangen van de korfbalsport in de functie van secretaris van de Amsterdamse Korfbal Bond"

 

Met Cor Croes als voorzitter (1939 t/m 1951) betrok Victoria - samen met K.V.D. - in 1939 een terrein aan de Polderweg.        

 

Dat Victoria als vereniging de oorlogsjaren toch wist door te komen, is voor een belangrijk deel te danken aan Annie en Dick Groot. Op de zondagmiddagen - in deze donkere tijd - brachten zij veel Victorialeden bijeen, voor een gezellig en gastvrij onthaal op de Herengracht.

Dick Groot (1901-06/1980) was één van de eerste leden van Victoria die onverbrekelijk verbonden was met de jaren van het Victoria-toneel en de revue's. ( zie ook 1980 )

 

Na een competitiestop in het begin van de oorlogjaren, werden in 1942 de competities weer hervat. Voor het eerst slaagde Victoria er in met een jeugdafdeling te starten.  Lang duurde de vreugde niet. In 1943 werden de competities tot het eind van de oorlog in 1945 opnieuw stilgelegd.

 

In 1944 bestond Victoria 25 jaar. Afgesproken werd - zodra de vrede zou zijn getekend - het 25-jarig jubileum van Victoria met een revue te vieren. Dini Leipoldt (secretaresse en redactrice van de Victoria omroep) schreef de revue "Victorientje". Na vele uren van praten en repeteren kwam een draaiboek tot stand. Toen in 1945 de deuren van theater Bellevue opengingen presenteerde Victoria haar gasten een fantastische revue.

 

Suze Hartog (25/06/1921-14/08/2012) en Tony van Soest richtten in 1947 de aspirantenafdeling op.

Naast haar enorme inzet voor de jeugdafdeling, bekleedde Suze Hartog binnen het bestuur v.a. 1947 ook nog tal van andere functies. Zo was ze vele jaren 2e penningmeesteresse. En of dat nog niet genoeg was, zorgde ze voor het stencillen, verzamelen, adresseren en banderen van de Victoria omroep.

Verder stond Suze vaak achter de bar in de kantine en was ze gerespecteerd lid van de kookploeg tijdens de pinksterkampen. Susanne Hartog-Krijt bleef tot de fusie in 1999 nauw betrokken bij Victoria.

 

OP 11 september 1948 vierde de Amsterdamse Korfbal Bond (A.KB.) zijn 35-jarig bestaan in Bellevue met

een toneelstuk. Na afloop was er bal o.l.v. "korfballer" Wim van Beek. (zie ook 1979 en 1980)

 

Bertus Kooij wordt aspirantenleider voor de duur van 16 jaar ! (1950-1966).

 

Piet Hartog (27/10/1918-15/06/1996) - vanaf 1947 bestuurslid in de functie van penningmeester - neemt in 1951 de voorzittershamer over van Cor Croes.

Hij zal de functie van preses tot en met het seizoen 1980-1981 vervullen; en wordt daar mee de langst zittende voorzitter uit de Victoria-geschiedenis.

 

Victoria "verhuist" in 1954  - met K.V.D. en S.VK. - van de Polderweg naar de Van der Vijverstraat.

Op het grote gravelveld in de Van der Vijverstraat, kunnen 2 clubs gelijkijdig hun wedstrijden spelen

 

Nadat KVD al eerder naar Diemen was verhuisd (1964), verruilden Victoria en S.V.K in 1969 de velden aan de Van der Vijverstraat voor het terrein aan de Oranje Vrijstaatkade. Omdat er slechts ruimte is voor één korfbalveld, spelen de verenigingen om de 14 dagen hun thuiswedstrijden op dit gravel. Aan deze vereniging-onvriendelijke-situatie komt begin 1974 - na 5 jaar goede samenwerking - een eind. Het bestuur van de afdeling IJ en Amstel van de KNKB besluit, dat S.V.K. naar een andere locatie moet verhuizen. Victoria mag op de Oranje vrijstaatkade blijven omdat het in staat is jeugd aan de club te binden. Voor het eerst in 35 jaar krijgt Victoria een terrein en een kantine voor alleen gebruik. Tot en met 1999 zal Victoria gebruik maken van dit veld.

 

Victoria viert haar 60-jarig bestaan  met o.a, een receptie en groot feest in de prachtige danschool van Wim van Beek aan de Stadhouderskade, hoek Amsteldijk.

 

Dick Groot - een van de eerste leden en ere-lid van Victoria - overlijdt in juni 1980, op 79.-jarige leeftijd.  

Tot kort voor zijn overlijden, organiseerde Dick -samen met Jan Mertens -nog het klaverjassen bij Victoria.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Wim van Beek (1911-09/1980) lid van verdienste en drager van het bonds-ereteken,  overlijdt in 1980.

Hij was voor Victoria in het bijzonder en de korfbalsport in het algemeen van grote waarde.

Wim meldde zich in het begin van de 30er jaren aan bij de korfbalclub en is dus zo'n 50 jaar lid geweest! Ondanks zijn drukke bezigheden in de danschool, speelde hij - als het maar even kon - nog z'n korfbal- wedstrijdje bij de veteranen. Ook zijn dochters (Marion en Winnie) speelden jaren voor Victoria.

Wim van Beek werd 69 jaar en verloor nooit de interesse voor "zijn club" Victoria.

 

Victoria had In de 50er en 60er jaren geen clubhuis. De vroegere danschool van Wim van Beek in de Sarphatistraat, speelde een zeer belangrijke rol voor Victoria binnen het verenigingsleven.

De Nieuwjaarsinstuiven, de repetities voor het Victoria-toneel en de revues vonden er plaats. Bijeenkomsten voor de jeugd (Sinterklaasfeest) werden er gehouden. Maar ook het clubblad (Victoria omroep) werd er jarenlang gestencild en geproduceerd. 

De legendarische jaarfeesten van Victoria in o.m. Krasnapolsky werden mede georganiseerd door Wim van Beek. Op deze jaarlijkse bijeenkomsten werd door Victorialeden een klucht of blijspel opgevoerd. Tevens was er een grote tombola , met mooie prijzen. 

Van 24.00 t/m 4.00 uur was het bal. Onder leiding van balleider Wim van Beek, werd met orkest en div. optredes gedanst en gefeest tot in de keine uurjes.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Cor Westra wordt tijdens de jaarvergadering van 23 juni 1980 tot ere-lid benoemd.

Gedurende 27 jaar (?) bekleedde zij de functie van secretaresse binnen het bestuur  van Victoria.

 

Op de algemene ledenvergadering van 10 juni 1981 komt er een einde aan het voorzitterschap van Piet Hartog. Zijn bijna 35 jarig zitting in het bestuur - waarvan dus 30 jaar als voorzitter  - maakt duidelijk dat Piet van onschatbare waarde is geweest, voor het beleid en functioneren van A.K.C. Victoria gedurende langere tijd. Piet wordt tijdens deze vergadering tot ere-voorziter benoemd.

Echter, met het alleen benoemen van zijn bestuurlijke kwaliteiten doen we (ome-) Piet tekort.

Samen met o.a. zijn vrouw Suze Hartog (zie 1947) Cor WestraDolf en Aaf Schallenberg, vormde hij jaren "het moterblok" en bestuur van de vereniging.

Bardiensten, schoonmaken, klussen, zaalcommissaris, organisatie (pinkster-)kampen, lid kookploeg, inzet recreanten korfbal enz.  ; niets was hem te veel als het om Victoria ging . 

En uiteraard was er dan altijd het korfballen zelf. Tot op repectabele leeftjid speelde Piet wekelijks nog een wedstrijdje voor zijn cluppie.

 

Op diezelfde ledenvergadering van 10 juni 1981 wordt Nico Kompier tot nieuwe voorzitter (1981-1982) aangesteld. Echter, dit voorzitterschap zou niet lang stand houden. 

Bekend was geworden, dat Nico Kompier ook een voorzittersfunctie bij een andere korfbalvereniging bleek te vervullen. Het Victoria-bestuur was van deze dubbel-functie door hem niet op de hoogte gebracht. Daarnaast had Nico bekend gemaakt, zijn lidmaatschap van Victoria aan het eind van lopend seizoen te willen beeindigen.

De overige bestuursleden van Victoria zegden het vertrouwen in de voorzitter op en besloten de leden bijeen te roepen in een Buitengewone Algemene Ledenvergadering.

In deze B.A.V. van 7 april 1982, werd met meerderheid van stemmen besloten Nico Kompier te Royeren als lid van A.K.C. Victoria.

Tevens werd in deze B.A.V. Jan-Willem Kunnen benoemd tot tijdelijk voorzitter.

 

Verenigingsman Gezinus Hogenberg  neemt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 1983 , de  voorzittershamer (1983-1993) van Jan-Willem Kunnen over.

Gedurende zijn 10-jarig durende voorzitterschap, maakt A.K.C. Victoria een ongekende bloei door.

 

Rob Winkel volgt Gezinus Hogenberg voor één jaar op als voorzitter (1993-1994).

 

Rinus de Rijcke neemt - tot de fusie in 1999 - het voorzitterschap (1994-1999) van Rob Winkel over.

Rinus is daarmee dus de laatste voorzitter van A.K.C.Victoria.

Gedurende zijn 5-jarig voorzitterschap, ontwikkelen zich de plannen om tot een fusie te komen met een andere korfbalvereniging. 

Uiteindelijk worden deze fusieplannen omgezet in daden.

Samen met Jan Schipper zorgt Rinus de Rijcke er voor dat de fusiegesprekken met de korfbalvereniging Diamco uit Diemen, leiden tot een samensmelting van beide clubs.

 

A.K.C. Victoria fuseert in 1999 met k.v. Diamco.

De fusieclub krijg te naam: Diemer Korfbal Vereniging Victoria.

 

Met deze fusie komt er - in 1999 na 80  jaar - een einde aan de Amsterdamse Korfbal Club Victoria.

 

 

 

 

Aan de Site wordt gewerkt

Een beknopte kroniek van A.K.C.Victoria van 1919 t/m 1999 

 

1919

16 augustus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t/m

 

 

 

1933

 

1936

 

 

 

 

 1939

 

 

 1940

 

 

 

 

 

 

t/m

 

 

 

 

 

 

1945

 

1947

 

 

 

 

 

 

 

1948

 

 

1950

 

1951

 

 

 

 

1954

 

 

1969

 

 

 

t/m

 

 

 

 

1974

 

1979

 

 

1980

 

 

 

 

1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980

 

 

 

1981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t/m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982

 

1983

 

 

 

1993

 

1994

 

 

 

 

 

 

t/m

 

 

 

 

 

 

1999

 

 

 

 

Amsterdamse Korfbal  Club VICTORIA

 

Wat gebeurde er nog meer in het Victoria's oprichtingsjaar - 1919 ?

       

 

   03-01 -1919                  -     Ernest Rutherford slaagt er als eerste in een atoom te splitsen.

 

   28-04-1919                  -     Oprichting Volkenbond ( voorloper Verenigde Naties ).

 

   15-05-1919                   -      Het Algemeen Kiesrecht voor Vrouwen wordt ingevoerd.

 

   28-06-1919                  -     Verdrag, Vrede van Versailles, officieel einde Eerste Wereld Oorlog

 

   11 -07-1919                   -      In Nederland wordt de 8 urige werkdag ingevoerd.

 

   19-07-1919                    -      Invoering van de Gele Trui bij de Tour de France.

 

   21-07-1919                    -     In Amsterdam-Noord richt Anthony Fokker de Nederlandsche Vliegtuigfabriek op.

 

   17 -1 0-1919                   -     Albert Plesman  richt de Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en de Kolonien ( KLM ) op.

                        

   06-1 1-1919                   -     Ingenieur Hans Idzerda zendt de eerste Radiouitzending in Nederland uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website van akcvictoria.nl

 

Ontwerp juli 2019  -  Webdesign C. Verschut  -  0650862375